Index of new symbols in 0.48

P

vte_pty_spawn_async, function in Vte PTY
vte_pty_spawn_finish, function in Vte PTY

T

VteTerminalSpawnAsyncCallback, user_function in VteTerminal
vte_terminal_spawn_async, function in VteTerminal